BB659C02VH7912XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SC79-2
DIODE VAR CAP 30V 20MA SC79购买
BB55502VH7912XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SC79-2
DIODE VAR CAP 30V 20MA SC79购买
BBY5102VH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SC79-2
DIODE TUNING 2SC79购买
BBY5803WE6327HTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOD323-2
DIODE TUNING 10V 20MA SOD-323购买
BBY5202WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 7V 20MA SCD80购买
BB 659C-02V H79021000Infineon Technologies电询PG-SC79-2
DIODE VAR CAP 30V 20MA SC79购买
BB639CE7904HTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOD323-2
DIODE VAR CAP 30V 20MA SOD-323购买
BB545E7904HTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOD323-2
DIODE VAR CAP 30V 20MA SOD-323购买
BB689H7912XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE VAR CAP 30V 20MA SCD80购买
BB565H7912XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE VAR CAP 30V 20MA SCD80购买
BBY5702WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 10V 20MA SCD80购买
BB857H7902XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 30V 20MA SCD80购买
BBY6605WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOT323-3
DIODE TUNING 12V 50MA SOT323购买
BBY5806WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOT323-3
DIODE TUNING 10V 20MA SOT323购买
BBY5805WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOT323-3
DIODE TUNING 10V 20MA SOT323购买
BBY5802WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 10V 20MA SCD80购买
BBY5705WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOT323-3
DIODE TUNING 10V 20MA SOT323购买
BBY5602WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 10V 20MA SCD80购买
BBY5502WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询SCD-80
DIODE TUNING 16V 20MA SCD80购买
BBY5305WH6327XTSA11000Infineon Technologies电询PG-SOT323-3
DIODE TUNING 6V 20MA SOT323购买